Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 spoločnosti

Tomáš Tuček - STEATIT

  so sídlom tř. Karla IV. 635/10, 500 02 Hradec Králové

IČO : 70170045

DIČ: CZ7511143068

 

I. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Tomáš Tuček - STEATIT, so sídlom tř. Karla IV. 635/10, 500 02 Hradec Králové IČO: 70170045, (ďalej len „predavajúcí“) upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (‚ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predavajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostrednictvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetových adresách www.peaksports.sk     
 2. Ustanovené odchýlky od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej  zmluve. Odchýlne dojednania  v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať

 

II. Uživateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webových stránkách môže kupujúci pristupovat do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania može kupujúci vykonať objednávanie tovaru  (ďalej len „uživateľský účet“). V přrpade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí  objednávať tovar aj bez registrácie přriamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webových stránkach a pri objednávání tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek  zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávání tovaru sú predávajúcim považováné za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujucí je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho uživatelského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako jeden rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúcí poruší svoje povinnosti z kúpnej  zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci suhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na ďiaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na ďiáľku v súvislosti s uzatvorením  kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne  hovory) si hradí kupujúci sám.
 2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia  objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcím zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 3. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovat a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považováné za správne. Predavajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v uživatelskom rozhraní či v objednávce (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 4. Pri objednání tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informacie o:
 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednavaného tovaru
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“) 
 •  

IV. Cena tovaru  a platobné podmienky

 1. Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka
 2. Tovar je možné zaplatiť týmito spôsobmi :
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom v EUR na účet predavajúceho číslo : Prima banka Slovensko a.s.   SK13 5600 0000 0020 8663 0001 (ďalej len „účet predavajúceho“)
 1. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavrenia kupnej zmluvy.
 2. Predavajúci je oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. III.5), požadovat uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 4. Ako je obvyklé v obchodnom styku alebo je to tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a v prípade uzavrenia kupnej zmluvy prostrednictvom webových stránok ich zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Tovar musí být predavajúcemu vráteny bez zbytočného odkladu, v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy prostrednictvom webových stránok najneskôr do 14 dní od odeslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vráteny nepoškodený a ak je to možné tak v pôvodnom obale.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V.2 obchodných podmíenkach vráti predavajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskô do desiatich (10) dní a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

VI. Preprava a dodanie  tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúcí, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je stanovené inak.
 2. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúcí oprávnený požadovať poplatok za dopravné a balné a  je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek  závad tooznámit prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a následná reklamácia nie je možná.
 4. Dodanie tovaru je uskutočňované prostredníctvom spoločnosti DPD. Pokiaľ je objednávka prevedená v pracovný deň do 10 hodin a tovar je skladom, garantujeme odoslanie  eště ten istý  deň. 

VII. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Rieši samostatný Reklamačný poriadok.

  

IX. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: méno a priezvisko, adresa bydliska identifikačné číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej spoločně len ako „osobné údaje“).
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných informácií predávajúcemu.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.
 4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predavajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predavajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Tieto  Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. júna 2016.

Vytlačiť stránku Poslat odkaz na e-mail
Výhody pre vás
Doprava zdarma
Pri nákupe nad € 100
Všetko skladom
Čokoľvek u nás nájdete, expedujeme okamžite